Đăng nhập
Đăng ký

Bảng giá dịch vụ giúp việc theo giờ tại Hà Nội

Lượt xem: 4434 - Xuất bản: 05.01.16 - Lưu trữ tại: Bảng giá Giúp việc


Bảng giá tham khảo dịch vụ giúp việc theo giờ tại Hà Nội

Quý vị xem bảng giá này bằng cách dóng theo hàng theo cột, từ đó tìm ra số giờ sử dụng dịch vụ phù hợp với nhu cầu của mình.

Thời gianĐơn giá (VNĐ)2h3h4h5h6h7h
1 ngày/tuần Giá/giờ 50.000 50.000 45.000 45.000 43.000 43.000
Số giờ/tháng 8 12 16 20 24  28
Giá theo tháng 400.000 600.000 720.000 900.000 1.032.000 1.204.000
2 ngày/tuần   Giá/giờ 45.000 43.000 41.000 41.000 39.000 39.000
Số giờ/tháng 16 24 32 40 48 56
Giá theo tháng 720.000 1.032.000 1.312.000 1.640.000 1.872.000 2.184.000
3 ngày/tuần     Giá/giờ 43.000 41.000 39.000 37.000 37.000 35.000
 Số giờ/tháng 24 36 48 60 72 84
Giá theo tháng  1.032.000 1.476.000 1.872.000 2.220.000 2.664.000 2.940.000
4 ngày/tuần Giá/giờ 41.000 39.000 37.000 35.000 33.000 33.000
Số giờ/tháng 32 48 64 80 96 112
 Giá theo tháng  1.312.000 1.872.000 2.368.000 2.800.000 3.168.000 3.696.000
5 ngày/tuần     Giá/giờ 41.000 37.000 35.000 33.000 31.000 30.000
 Số giờ/tháng 40 60 80 100 120 140
 Giá theo tháng 1.640.000 2.220.000 2.800.000 3.300.000 3.720.000 4.200.000
6 ngày/tuần  Giá/giờ 39.000 37.000 33.000 31.000 30.000 29.000
 Số giờ/tháng 48 72 96 120 144 168
 Giá theo tháng 1.872.000 2.664.000 3.168.000 3.720.000 4.320.000 4.872.000
7 ngày/tuần  Giá/giờ 39.000 35.000 33.000 30.000 29.000 27.000
 Số giờ/tháng 56 84 112 140 168 196
Giá theo tháng 2.184.000 2.940.000 3.696.000 4.200.000 4.872.000 5.292.000

Bình luận

Đánh giá, hỏi đáp, bình luận về nội dung.